تبلیغات
باریخ

دانلود پرسشنامه خودکارامدی کارافرینی

کارآفرینی مفهومی است که همراه با خلقت بشر وجود داشته‌است. مروری بر ادبیات کارآفرینی نشان می‌دهد که مفهوم کارآفرینی اولین بار توسط اقتصاددانان مطرح شد. سپس با توجه به اهمیت و نقش کارآفرینی در شکل‌گیری تحولات اقتصادی در جوامع، دانشمندان علوم اجتماعی نیز به بررسی ویژگی‌های فردی و اجتماعی کار‌آفرینی پرداختند

خودکارآمدی کارآفرینانه: باور فرد به این‌که ظرفیت و توانایی این را دارد که به‌طور موفقیت آمیز وظایف و نقش‌های یک کارآفرین را ایفا کند. باور این‌که فرد توانایی انجام وظیفه‌ای را دارد، و باور فرد به این‌که می‌تواند به‌طور مفید از این مهارت‌ها برای دستیابی به هدف مورد نظر استفاده کند.

در یک تحقیق برای پاسخ دادن به سؤال‌های تحقیق و یا آزمون فرضیه‌ها، تشخیص متغیرها امری ضروری است به منظور جمع­ آوری داده ­ها برای انجام تحلیل، پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه مذکور دارای دو بخش است که در بخش اول سؤالات عمومی و در بخش دوم سؤالات تخصصی مطرح گردیده است.

سؤالات عمومی: در بخش عمومی، سؤالات جمعیت‌شناختی از قبیل جنسیت، سطح تحصیلات،رشته تحصیلی،وضعیت اشتغال و… افراد مورد سؤال قرار گرفته است.

سؤالات تخصصی: این بخش شامل ۲۷ سوال تخصصی بوده  که  به هفت بخش تقسیم شده است.شش بخش آن شامل شاخص‌های خودکارآمدی است و یک بخش مربوط به سنجش قصد کارآفرینی است.





نوع مطلب :
برچسب ها : پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، پرسشنامه مدیریت، دانلود پرسشنامه مدیریت، دانلود پرسشنامه خودکارامدی کارافرینی، پرسشنامه خودکارامدی کارافرینی، خودکارامدی کارافرینی،

دانلود پرسشنامه قابلیت های فناوری جهت تدوین استراتژی

پرسشنامه اولیه احقیق حاضر مبتنی بر ۳۶ شاخص استخراج شده از مدل پاندا و راماناتان در مرحله مطالعات کتابخانه ای جهت شناسایی و ارزیابی وضعیت فعلی تکنولوژیکی شرکت طراحی گردید. که از طریق طیف لیکرت ۵ گزینه ای وضعیت فعلی توانمندی تکنولوژیکی سنجیده می شود. تکمیل این پرسشنامه بدون نمونه گیری و توسط مدیران میانی و رده بالای شرکت صورت گرفت. پرسشنامه دوم مبتنی بر  ۵۲ تکنولوژی استخراج شده در مرحلۀ مطالعات کتابخانه‎ای و میدانی برای ۷ حوزه شناسایی شده، و همچنین با توجه به روش نمونه‎گیری این تحقیق، یعنی روش نمونه‎گیری قضاوتی، طراحی شد که از اطلاعات استخراج شده این پرسشنامه جهت اولویت بندی تکنولوژی های شرکت استفاده می شود. پرسشنامه به کارگرفته شده در این تحقیق دارای چهار بخش اصلی است:

  • در بخش اول اطلاعات جمعیت شناختی متخصصان مورد پرسش قرار گرفته تا از صلاحیت پاسخ دهندگان اطمینان حاصل شود.

  • در بخش دوم میزان اهمیت ۵۲ شاخص گردآوری شده در قالب ۷ حوزه جداگانه و بصورت پرسشنامه های تفکیکی برای هر حوزه ، با استفاده از طیف لیکرت ۵ گزینه‎ای مورد پرسش قرار می‎گیرد.

  • در بخش سوم از متخصصان درخواست شده تا در صورتی که شاخص یا شاخص‎های دیگری را مدنظر دارند، آن را مطرح نموده و اهمیت آن را مشخص نمایند.

  • در بخش پایانی نیز راهکارهای پیشنهادی متخصصان مورد پرسش واقع می‎شود.

دانلود پرسشنامه قابلیت های فناوری جهت تدوین استراتژی





نوع مطلب :
برچسب ها : پرسشنامه، پرسشنامه مدیریت، دانلود پرسشنامه، دانلود پرسشنامه مدیریت، دانلود پرسشنامه قابلیت های فناوری جهت تدوین استراتژی،

دانلود پرسشنامه خلاقیت فیفر (۲۰۰۵)

 

این پرسشنامه توسط فیفر در سال ۲۰۰۵ طراحی شده و مقیمی در سال ۱۳۸۵ آن را جهت شناسایی خلاقیت در افراد به فارسی ترجمه کرده است. این پرسشنامه در غالب ۳۶ عبارت و با استفاده از یک مقیاس لیکرت پنج درجه ای با گزینه های کاملاً موافق، تا اندازه ای موافق، موافق، مخالف و کاملاً مخالف در شش خرده مقیاس (سوالات مرتبط با  اعتماد به نفس و ریسک پذیری، سوالات مرتبط با  مرتبط با نیاز به تطبیق، سوالات مرتبط با  بکارگیری مجردات و امور انتزاعی، سوالات مرتبط با  مرتبط با بکارگیری تجزیه و تحلیل نظام یافته، سوالات مرتبط با  مرتبط با موفقیت کاری و سوالات مرتبط با  مرتبط با محیط فیزیکی) طراحی گردیده است.





نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود پرسشنامه خلاقیت فیفر (۲۰۰۵)، پرسشنامه خلاقیت فیفر (۲۰۰۵)، خلاقیت فیفر (۲۰۰۵)، پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، پرسشنامه مدیریت، دانلود پرسشنامه مدیریت،
دوشنبه 5 بهمن 1394 :: نویسنده : بابک نعمتی

دانلود پرسشنامه هوش معنوی

هوش معنوی از مفاهیمی است که در سال‌های اخیر پژوهش‌های بسیاری را به خصوص در ایران موجب شده است. در یک تعریف ساده هوش معنوی به معنی داشتن حس معنا در زندگی است و سبب به وجود آمدن یکپارچگی در انسان می‌شود. در راستای سنجش هوش معنوی پرسشنامه‌ها و ابزارهای بسیاری حتی در ایران ساخته شده است. در این میان پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI) که نام انگلیسی آن The Spiritual Intelligence Self-Report Inventory است از اقبال بیشتری برخوردار شده است و بسیاری از پژوهش‌ها با استفاده از این ابزار انجام می‌گیرد.

برای بررسی وضعیت موجود متغیر هوش معنوی، ۲۸ سوال در پرسش‌نامه در قالب ۷ بعد مطرح شده است.

شاخص‌ها:

شماره سوال‌ها:

الهیات

۲، ۱۳، ۱۸، ۲۲

توجه و آگاهی

۱، ۱۵، ۱۷، ۲۶

ادراک فرا‌حسی

۹، ۲۰، ۲۳، ۲۸

اجتماع

۳، ۱۰، ۱۴، ۲۴

قوه عقلانی

۷، ۱۱، ۱۶، ۲۱

ضربه روحی

۵، ۶، ۸، ۲۵

معنویت دوران کودکی

۴، ۱۲، ۱۹، ۲۷

.





نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود پرسشنامه هوش معنوی، پرسشنامه هوش معنوی، هوش معنوی، پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، پرسشنامه مدیریت، دانلود پرسشنامه مدیریت،

سیستم اطلاعات مدیریت: در این پژوهش منظور از سیستم اطلاعات مدیریت هر گونه نظام رسمی و غیر رسمی و شبکه ای  اعم از سنتی و یا مبتنی بر کامپیوتر و شبکه از کانالهای ارتباطی و مراکز پردازش اطلاعاتی است که داده ها و اطلاعات مورد نیاز مدیران را برای تصمیم گیری بهینه و حمایت از عملیات در اختیار آنان می گذارد.

حمایت مدیریت : در این پژوهش نظر پاسخگویان درخصوص میزان حمایت مدیر ارشد از آنها در صورت استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریت با استفاده از ۵ سوال مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم = ۱ تا خیلی زیاد = ۵ سنجیده شده است و میانگین نمره فرد از سوالات فوق به عنوان میزان حمایت مدیر در نظر گرفته شده و تحلیل گردیده است.

حمایت سازمانی : در این پژوهش نظر پاسخگویان درخصوص میزان حمایت سازمان متبوع آنها در صورت استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریت با استفاده از ۵ سوال مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم = ۱ تا خیلی زیاد = ۵ سنجیده شده است و میانگین نمره فرد از سوالات فوق به عنوان میزان حمایت سازمانی در نظر گرفته شده و تحلیل گردیده است.

حمایت مالی : در این پژوهش نظر پاسخگویان درخصوص میزان حمایت مالی سازمان متبوع آنها در صورت استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریت با استفاده از ۳ سوال مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم = ۱ تا خیلی زیاد = ۵ سنجیده شده است و میانگین نمره فرد از سوالات فوق به عنوان میزان حمایت مالی در نظر گرفته شده و تحلیل گردیده است.

کاربرد کامپیوتر: در این پژوهش نظر پاسخگویان درخصوص میزان استفاده از کامپیوتر با استفاده از ۲ سوال مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم = ۱ تا خیلی زیاد = ۵ سنجیده شده است و میانگین نمره فرد از سوالات فوق به عنوان میزان کاربرد کامپیوتر در نظر گرفته شده و تحلیل گردیده است.

کاربرد اینترنت: در این پژوهش نظر پاسخگویان درخصوص میزان استفاده از اینترنت با استفاده از ۳ سوال مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم = ۱ تا خیلی زیاد = ۵ سنجیده شده است و میانگین نمره فرد از سوالات فوق به عنوان میزان کاربرد اینترنت در نظر گرفته شده و تحلیل گردیده است.






نوع مطلب :
برچسب ها : پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، پرسشنامه مدیریت، دانلود پرسشنامه مدیریت، دانلود پرسشنامه میزان آگاهی مدیران از سیستمهای اطلاعات مدیریت،

دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن (BSC)

امروزه سازمانها ها،پاسخگویی و مسئولیت را شعار خود کر ده اند. اما مدیر در برابر چه چیزی مسئول است؟ به مدت چند دهه، صحبت از مسئولیت سود آوری نا متمرکز بود.ما برحسب عادت، نتایج را با پول می سنجیم.گزارش سود و زیانی هم که در واحد ها و دوایر مختلف تهیه می شود،برگرفته از گزارش های مالی جامع شرکت است. اما،آیا همین کافی است؟ آیا رسالت قسمت های مختلف سازمان ،به طور مستقیم ،موجب سود آفرینی و بازگشت سرمایه می شود؟ در بسیاری موارد احتمالا پاسخ منفی است.مدیران اجرایی آگاه، به خوبی می دانند که برای کامیابی در آینده، سازمان باید ظرفیت های لازم راایجاد کرده و پرورش دهد.از سوی دیگر،پرورش چنین ظرفیت هایی،گاه در کوتاه مدت،نه تنها سودی عاید نمی کند،بلکه هزینه بر هم هست.

در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات آمیزه ای از روش کتابخانه ای و میدانی بکار گرفته شده لست. روش کتابخانه ای برای مطالعه ادبیات موضوع و بررسی پیشینه تحقیق و نظریات مرتبط و همچنین فراهم آوردن چارچوبی مناسب برای مطالعه موضوع استفاده شده است.

     همچنین به منظور بکارگیری روش میدانی از پرسشنامه بهره گرفته شده است. پرسشنامه به عنوان یکی از ابزار های رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق، شامل مجموعه ای از سوال ها(گویه ها) است که پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها، پاسخ لازم را ارائه می دهد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۷: ۱۴۱).

     پرسشنامه و مقیاس های بررسی، احتمالا…(توضیحات تکمیلی در فایل اصلی)

http://daneshno.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-bsc/

 





نوع مطلب :
برچسب ها : پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، پرسشنامه مدیریت، دانلود پرسشنامه مدیریت، دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن (BSC)،

دانلود پرسشنامه برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات

  برای همة ما توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات امری بدیهی است. چرا که مزیت‌های بسیار آن را به چشم دیده‌ایم و اوصاف خارق‌العاده‌اش را به گوش شنیده‌ایم. سرعت، کیفیت، شفافیت و عمومیت دسترسی به اطلاعات و دانش و در نتیجه بهره‌وری، توسعة انسانی و اجتماعی و توسعة اقتصادی و همچنین ارتباطات گسترده، برخی از منافع فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می‌شوند. دنیا در تعقیب فناوری اطلاعات وارتباطات به سوی جامعة اطلاعات محور یا جامعة دانایی محور می‌شتابد. فناوری اطلاعات وارتباطات شتابان به پیش می‌رود و برای هیچ کشوری درنگ جایز نیست. در توسعة فناوری اطلاعات وارتباطات ، هم باید شتاب کرد و هم باید شتابزده عمل نکرد. توسعة تقلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات بدون در نظر گرفتن جوانب آن نه تنها یک فرصت بزرگ نیست، بلکه تهدیداتی عظیم به دنبال خواهد داشت. بنابراین چه باید کرد؟

 اندازه گیری روائی

مفهوم روائی پرسشنامه با این امر سرو کار دارد که تا چه حد متغیرهای مورد نظر را می سنجد معمولا در روائی پرسشنامه ، اعتبار ظاهری و اعتبار محتوا مد نظر قرار میگیرد منظور از اعتبار …..(توضیحات کامل داخل فایل)

http://daneshno.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%81/

 





نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود پرسشنامه، پرسشنامه، پرسشنامه مدیریت، دانلود پرسشنامه مدیریت، دانلود پرسشنامه برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات،
سه شنبه 29 دی 1394 :: نویسنده : بابک نعمتی

بودجه ریزی عملیاتی

بودجه­ ریزی عملیاتی، عبارت است از برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه­ی سالانه که رابطه­ی میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجراء آن برنامه را نشان می دهد. این بدان معناست که با هر میزان اعتبار تخصیص یافته به هر برنامه، می بایست مجموعه­ی معینی از اهداف تامین شود. یک بودجه­ی عملیاتی مطلوب، باید به تفکیک برنامه ها یا دستگاههای اجرایی همراه با نتایج پیش بینی شده باشد. چنین بودجه­ای باید به روشنی ارتباط بین اعتبارات هزینه شده توسط دولت و نتایج حاصله برای مردم را نشان داده و شرح دهد که این ارتباط چگونه به وجود آمده است. در واقع، در بودجه­ریزی عملیاتی تشریح دقیق این رابطه، کلید مدیریت صحیح برنامه هاست. با بروز مغایرت بین برنامه و آنچه در عمل تحقق می یابد، مدیران باید به بررسی منابع به کتر گرفته شده در برنامه و نحوه­ی ارتباط آتها با نتایج حاصله بپردازید تا میزان اثر بخشی و کارایی برنامه مشخص گردد. بودجه­ریزی عملیاتی، فرآیندی از بالا به پایین و از پایین به بالا بطور همزمان است. مدیران برنامه ها و سیاست گذاران، اهداف و مقاصد و میزان منابع تخصیص یافته به برنامه ها و نیز شاخصهای سنجش نتیجه را مشخص می کنند و در قالب یک برنامه­ی عملکرد سالانه قرار می دهند. فعالیتهای برنامه در سطوح پایین تر می بایست به برنامه­ی عملکرد کلی سازمان مرتبط شود و از این رو سازمانها باید اهداف، مقاصد و معیارهای سنجش عملکرد را با همکاری سازمان های تابعه خود تدوین کنند.

http://daneshno.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A/




ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود پایان نامه، پایان نامه، پایان نامه مدیریت، دانلود پایان نامه مدیریت،
دوشنبه 28 دی 1394 :: نویسنده : بابک نعمتی

مراحل انجام پایان نامه 





نوع مطلب :
برچسب ها :
یکشنبه 27 دی 1394 :: نویسنده : بابک نعمتی

سبک های رهبری

 

نوع شناسی تئوریهای رهبری

« ارتور جاگو[1] »در سال ١٩٨٢ یک نوع شناسی[2]از تئوریهای رهبری ارائه نمود و کلیه تئوریهای رهبری را در چهار نوع مختلف تقسیم نمود(مورهد و گریفین،1996).

 جدول(2-1)نوع شناسی تئوریهای رهبری

اقتضایی

عام

موقعیت ویژگی رهبری

سوم نوع

اول نوع

صفات مشخصه

نوع چهارم

نوع دوم

رفتارها

 

این جدول دارای دو بعد است. بعد اول تئوری را براساس صفات مشخصه رهبران و رفتارهای آنان مورد بررسی قرار می دهد و بعد دیگر، تئوریهای رهبری را براساس اینکه تئوری برای موقعیت عام یا شرایط خاص کاربرد داشته باشد مورد توجه قرار می دهد. البته تئوریهای رهبری برای شرایط خاص را که از سال ١٩۴٨ به بعد مطرح شدند، با عنوان تئوری اقتضایی رهبری می شناسند.




ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود پایان نامه، پایان نامه مدیریت، دانلود پایان نامه مدیریت،
یکشنبه 27 دی 1394 :: نویسنده : بابک نعمتی

رضایت شغلی

انسان‌ها برای فراهم کردن زندگی بهتر برای خود و خانواده خود باید شغلی را برگزینند. شغل به عنوان وسیله‌ای درنظر گرفته می‌شود که جایگاه انسان را در پهنه هستی انسانی مستحکم‌تر کرده و او را برای رسیدن به آمال و آرزوهایش یاری می‌کند. ولی نکته مهمی که در اینجا مطرح می‌شود بحث رضایت داشتن فرد از شغلش است. تحقیقات نشان داده‌اند که می‌توان کم کاری، عدم احساس مسئولیت، عدم حضور در محل کار، عدم پاسخگویی و راهنمایی صحیح مراجعین، عدم حفاظت و مراقبت صحیح از اموال، عدم توجه به کیفیت کار و گرایش به آسان طلبی را  به نارضایتی از شغل و انجام کار با کیفیت بالا و مطلوب و حضور به موقع و موثر در محل کار را به رضایت شغلی مرتبط دانست. افرادی که نسبت به شغل خود رضایت دارند از انجام دادن کار خود لذت می‌برند و همین امر به عنوان نیرویی عمل می‌کند که باعث می‌شود افراد استرس، فشار روحی، خستگی و سایر عوامل منفی مرتبط با شغل خود را تحمل کنند. همان‌طور که بدست می‌آید، رضایت شغلی مفهومی است که در سازمان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و شایسته است که در پژوهش‌های مدیریتی به آن پرداخته شود. 



ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود پایان نامه، پایان نامه مدیریت، دانلود پایان نامه مدیریت،

دانلود پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

پژوهشگران حاضر در  حوزه عزت نفس آن را به طور خلاصه این چنین  تعریف می‌کنند: ارزیابی بنیادینی که ما از ارزش خود به عنوان یک انسان داریم در طول سال‌ها پژوهش در حیطه عزت نفس، هنوز بسیاری از محقق ها درباره ماهیت اصلی آن اختلاف نظر دارند. برخی عزت نفس را تک بعدی می‌دانند که از جمله این نظریه پردازان کوپر اسمیت است و برخی دیگر عزت نفس را شامل چندین مولفه می‌دانند که فرد ممکن است در برخی از آن‌ها ضعیف و در برخی دیگر قوی باشد. پژوهش‌های مختلف نشان داده‌اند که عزت نفس کم می‌تواند تبعات منفی زیادی به همراه داشته باشد. به همین دلیل پژوهشگران در طول دهه‌های گذشته همواره درصدد بهبود ابزارهای ارزیابی عزت نفس بوده‌اند و ابزارهای مختلفی نیز با توجه به دیدگاه نظری هر پژوهشگر ابداع شده است.

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) یکی از معروف‌‌ترین و پراستفاده‌ترین ابزارهای برای سنجش عزت نفس است. پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) در سال ۱۹۶۷ توسط کوپر اسمیت ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۵۸ ماده به صورت بلی و خیر است. ۸ ماده از این پرسشنامه دروغ گویی را می‌سنجند و ۵۰ ماده باقی مانده به سنجش چهار زیر مقیاس این پرسشنامه اختصاص دارد. زیرمقیاس‌های پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) عبارتند از: عزت نفس کلی، عزت نفس خانوادگی، عزت نفس تحصیلی، و عزت نفس اجتماعی. یادآور می‌شود که هرچه فرد در این پرسشنامه نمره بالاتری بگیرد عزت نفس‌اش بیشتر است.

http://daneshno.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE






نوع مطلب :
برچسب ها : پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، پرسشنامه استاندارد، دانلود پرسشنامه استاندارد، دانلود پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت،

دانلود پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

پژوهشگران حاضر در  حوزه عزت نفس آن را به طور خلاصه این چنین  تعریف می‌کنند: ارزیابی بنیادینی که ما از ارزش خود به عنوان یک انسان داریم در طول سال‌ها پژوهش در حیطه عزت نفس، هنوز بسیاری از محقق ها درباره ماهیت اصلی آن اختلاف نظر دارند. برخی عزت نفس را تک بعدی می‌دانند که از جمله این نظریه پردازان کوپر اسمیت است و برخی دیگر عزت نفس را شامل چندین مولفه می‌دانند که فرد ممکن است در برخی از آن‌ها ضعیف و در برخی دیگر قوی باشد. پژوهش‌های مختلف نشان داده‌اند که عزت نفس کم می‌تواند تبعات منفی زیادی به همراه داشته باشد. به همین دلیل پژوهشگران در طول دهه‌های گذشته همواره درصدد بهبود ابزارهای ارزیابی عزت نفس بوده‌اند و ابزارهای مختلفی نیز با توجه به دیدگاه نظری هر پژوهشگر ابداع شده است.

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) یکی از معروف‌‌ترین و پراستفاده‌ترین ابزارهای برای سنجش عزت نفس است. پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) در سال ۱۹۶۷ توسط کوپر اسمیت ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۵۸ ماده به صورت بلی و خیر است. ۸ ماده از این پرسشنامه دروغ گویی را می‌سنجند و ۵۰ ماده باقی مانده به سنجش چهار زیر مقیاس این پرسشنامه اختصاص دارد. زیرمقیاس‌های پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) عبارتند از: عزت نفس کلی، عزت نفس خانوادگی، عزت نفس تحصیلی، و عزت نفس اجتماعی. یادآور می‌شود که هرچه فرد در این پرسشنامه نمره بالاتری بگیرد عزت نفس‌اش بیشتر است.

http://daneshno.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%BE






نوع مطلب :
برچسب ها : پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، دانلود پرسشنامه استاندارد، پرسشنامه استاندارد، دانلود پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت،

دانلود پرسش نامه استاندارد خودکارآمدی شرز و همکاران (GSE)

 برای سنجش این متغیر از پرسش نامه ی خودکار آمدی شرز و همکاران (GSE) استفاده شده است. آزمون خودکارآمدی توسط شرز و همکاران با هدف تهیه ی ابزاری تحقیقات بعدی و مشخص کردن سطوح متفاوت خودکارآمدی عمومی افراد جامعه ساخته شده است.

پایایی این پرسش نامه در تحقیق انجام شده توسط مقیمی فام (۱۳۷۹، ۱۴۱) ۸۲%=a گزارش شده است و آلفای به دست آمده رضایت بخش می باشد. در تحقیق براتی (۱۳۷۵) ضریب پایایی این آزمون از طریق روش اسپیرمن – براون با طول برابر ۷۶/۰ و با طول نابرابر ۷۶/۰ و از روش دو نیمه کردن گاتمن برابر ۷۶/۰ به دست آمد. طباطبائی (۱۳۷۶) ضریب پایایی این آزمون را با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۷۰% اعلام کرد. میزان پایایی این آزمون در تحقیق حاضر نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۷۴/۰=a برآورده شده است. برای سنجش روایی سازه ای مقیاس ...(توضیحات بیشتر در فایل اصلی)

 

http://daneshno.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF





نوع مطلب :
برچسب ها : پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، پرسشنامه استاندارد، دانلود پرسشنامه استاندارد، دانلود پرسش نامه استاندارد خودکارآمدی شرز و همکاران (GSE)،

دانلود پرسشنامه ی سلامت عمومی (GHQ 28) گلدبرگ و هیلر 


پرسشنامه ی سلامت عمومی، یک پرسش نامه ی غربالگری (سرندی) مبتنی بر روش خود گزارش دهی است که در مجموعه های بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای اختلال روانی اند، مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این پرسش نامه دست یابی به یک تشخیص خاص در سلسله مراتب روانی نیست، بلکه منظور اصلی آن ایجاد تمایز بین بیماری روانی و سلامتی است (گلدبرگ نقل از حقیقی و همکاران ۱۳۷۸) د ر این پژوهش برای سنجش سلامت روانی دانشجویان از پرسشنامه ی سلامت عمومی (GHQ 28) گلدبرگ و هیلر ۱۹۷۹) که حاوی ۲۸ پرسش در مقیاس چهارگانه می باشد استفاده شده است.   

 

http://daneshno.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-ghq-28-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%B1%DA%AF






نوع مطلب :
برچسب ها : پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، پرسشنامه استاندارد، دانلود پرسشنامه استاندارد، دانلود پرسشنامه ی سلامت عمومی (GHQ 28) گلدبرگ و هیلر،


( کل صفحات : 8 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
گروه آینده پژوهی پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی


مدیرگروه: مهدی مطهرنیا
جستجو

آمار سایت
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :